உலகத் திரைப்படங்கள்: விமர்சனப் பார்வை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

உலகத் திரைப்படங்கள்: விமர்சனப் பார்வை

Weight
181.00 Gms
150.00
“கிளாசிக்கள் ஸ்டிரக்சர் வகையிலேயே உலகம் முழுவதிலும் பெரும்பாலான திரைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்போதும் எடுக்கப்படுகிறது. இனியும் எடுக்கப்படும்.இந்த வகையிலான கதைகளில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கதையின் நாயகர்கள் இருப்பார்கள்,கதை அவர்களைச் சுற்றியே பின்னப்பட்டிருக்கும், அவர்களின் அக மற்றும் புற வாழ்வியல் போராட்டங்களே சொல்லப்படும் (பெரும்பாலும் புற வாழ்வியல் போராட்டங்களே சொல்லப்படும் (பெரும்பாலும் புற வாழ்வியல் அம்சங்களே),கதையானது தொடர்ச்சியான சம்பவக் கோர்வைகளின் மூலம் சொல்லப்படும் (linear), கதையின் இறுதியில்(climax) கதைக்கான ஒரு தெளிவான முடிவு கொடுக்கப்படும் (closed climax).”
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.